PROTOKOLL

fört vid Dala Gilles årsmöte den 16 maj 2009


§1.

Årsmötet öppnades av Gillets ordförande Åke Petterson.

§2.

Till ordförande valdes Åke Petterson och till sekreterare valdes Hans Wendeberg.

§3.

Årsmötet ansågs av mötet vara stadgeenligt utlyst.

§4.

Dagordningen godkändes av mötet.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Lars-Erik Staffas och Carl Gustaf Sköld

§ 6.

Som föredragning av styrelse- och kassaberättelse för 2008 ansåg mötet det utskickade materialet gälla.
Länk till bokslut 2008

§ 7.

Som föredragning av revisionsberättelse för 2008 ansåg mötet det utskickade materialet gälla.

§ 8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades jakande.

§ 9.

Som revisor för tiden fram till 2011 års årsmöte valdes Björn Olsmats.

§ 10.

För resten av 2009 är fyra studiecirklar planerade för hösten och ytterligare tre till fyra för våren 2010. Inbjudan kommer.

§ 11.

Övriga planerade aktiviteter under 2009 inbegriper Dalaträffen i Bingsjö och höstmötet planeras som ett besök på Emigranternas Hus.

§ 12.

Under ”Övriga frågor” poängterades att önskemål om förköp av biljetter till konsert på Bingsjöstämman i god tid måste meddelas till Gunnar Svensson.

§ 16.

Åke Petterson tackade mötet för aktivt deltagande och avslutade årsmötet.

Göteborg 09-05-24Hans Wendeberg

Justeras:

........................... .................................

Lars-Erik Staffas Carl Gustaf Sköld