Stadgar antagna den 21 januari 1948.
Ändrade den 29 september 1951, 28 oktober 1966 26 oktober 1988 och 14 januari 1997, 3 oktober 2001, 20 maj 2006, 15 juni 2019, 3 juni 2021 och 1 juni 2023.

§ 1.

Dala Gille i Göteborg är en ideell, opolitisk sammanslutning av män och kvinnor, som är födda i Dalarna eller som har vistats i Dalarna under en längre följd av år och som på grund därav känner och betraktar sig som dalfolk. Den som genom släktskap, äktenskap eller samborelation känner starkt för landskapet Dalarna kan även vinna medlemskap i Gillet.

§ 2.

Gillet har till uppgift att vidmakthålla och stärka kärleken till och intresset för landskapet Dalarna och dess minnen samt att sammanföra medlemmarna till kulturellt utbyte och gemensam trevnad.

§ 3.

Varje välrenommérad person som uppfyller fordringarna enligt § 1 kan vinna medlemskap i Gillet efter beslut av styrelsen och inbetald årsavgift.

§ 4.

Till hedersledamot kan efter styrelsens prövning och Gillets beslut den kallas, som anses ha synnerliga förtjänster inom Gillet.

§ 5.

 • 1.
 • Gillets styrelse skall bestå av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

 • 2.
 • Styrelsens ledamöterr och suppleanter väljs för en period av 2 år.

 • 3.
 • Gillets ordförande, som samtidigt är styrelsens ordförande, väljs av Gillet och styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer.

 • 4.
 • Gillets firma är Dala Gille i Göteborg. Firman tecknas av styrelsen, som inom sig fördelar mandat och fullmakter.

 • 5.
 • Vid första ordinarie sammankomsten två år efter det under vilket styrelse första gången valts, uttages genom lottning att då avgå tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

 • 6.
 • Styrelseledamot eller suppleant, som är i tur att avgå, kan omväljas.

 • 7.
 • Avgår styrelseledamot eller suppleant innan hans/hennes mandattid utgått skall vid nästa ordinarie sammankomst fyllnadsval företas för återstoden av mandattiden.

  § 6.

  Styrelsebeslut är gällande, när minst fyra ledamöter är ense om beslutet.

  § 7.

  Gillets räkenskaper skall avslutas per kalenderår och granskas av två revisorer, vilka häröver skall avlämna berättelse. Berättelsen skall vara styrelsen tillhanda före årsmötet (tidpunkt se § 8 nedan).

  § 8.

  • 1.
  • Gillet har årligen tre ordinarie sammankomster om möjligt under månaderna februari-mars (vårfest), maj-juni (vårmöte inkl. årsmöte) och september-oktober (höstmöte).

  • 2.
  • Styrelsen äger dock rätt att till trevnad för medlemmarna sammankalla Gillet även vid annan tidpunkt under året.

  • 3.
  • Extra sammankomst skall hållas, om så krävs av minst tio av Gillets medlemmar.

  • 4.
  • Vid årsmötet skall styrelse- och revisionsberättelse över föregående års verksamhet och förvaltning framläggas. Efter mandattidens utgång skall för styrelseledamot eller suppleant nyval eller omval genomföras för en tid av två år. Beträffande valet av revisor och revisorsuppleant gäller valet för tiden fram till det att nästa års vårmöte hållits Ny- eller omval avrevisorer genomförs på årsmötet och gäller fram till det nästa årsmöte hållits.

  • 5.
  • Vid höstmötet väljs en valberedning som skall bestå av tre medlemmar. Valberedningen har att vid årsmötet lämna förslag till val av samtliga funktionärer, som enligt punkt 4 skall väljas. Vid tillsättning av valberedning bör tillses att medlemmar med erfarenhet av Gillet väljs, varvid den till medlemsåren äldste är sammankallande.

  • 6.
  • Medlems hustru/man/sambo äger rätt att närvara vid Gillets sammankomster.

   § 9.

   Kallelse till sammankomst bör ske skriftligen minst åtta dagar före sammankomsten med angivande av de ärenden, som skall behandlas.

   § 10.

   Röstberättigad vid sammankomst är varje medlem, som erlagt årsavgift. Röstningen sker öppet; där så yrkas av någon gillemedlen skall dock sluten sådan äga rum.

   § 11.

   Årsavgiften för nästkommande år bestäms vid höstmötet.

   § 12.

  • 1.
  • Varje medlem äger rätt att komma med förslag rörande Gillet, och viktigare ärenden bör i god tid före sammankomsten skriftligen lämnas till styrelsen.

  • 2.
  • Avser förslaget ändring av dessa stadgar, skall det hos styrelsen skriftligen meddelas minst en månad före sammankomst.

   § 13.

   Ändring av dessa stadgar kräver minst 2/3 röstövervikt och skall för att äga giltighet beslutas på vår- eller höstmöte.

   § 14.

   Skulle Gillet upplösas, varom beslut måste fattas med minst 2/3 röstövervikt på två på varandra följande ordinarie sammankomster, skall, efter det Gillets skuldåtagande infriats, förefintliga tillgångar tillfalla den sammanslutning eller institution, som handhar förvaltningen av Dalarnas Museum.
Stadgar uppdaterade 1 juni 2023
Denna sida uppdaterad 5 december 2023