Här kommer under juni och oktober protokollen från 2023


Äldre protokoll:2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017,
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Protokoll från Dala Gilles årsmöte 1 juni 2023


§1.

Årsmötet öppnades av ordföranden, Birgitta Edgren

§2.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Birgitta Edgren samt Margareta Eriksson.

§3.

Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§4.

Dagordningen godkändes.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Roy Olsson och Eva Sandström

§ 6.

Kassaberättelse samt styrelseberättelse, som i förväg lagts ut på hemsidan, godkändes. Ordföranden redogjorde för aktiviteterna under det gångna jubileumsåret som delvis sponsrats ur Gillets kassa med cirka 60 000 kronor.

§ 7.

Revisionsberättelsen som rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen godkändes..

§ 8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9.

Suppleanten Lennart Boberg önskade avgå. Valberedningen hade inte lyckats finna någon ersättare och föreslog därför att posten skulle vara vakant till dess att man funnit helst en manlig ledamot för jämställdhetens skull. Detta godkändes.

§ 10.

Till revisorer omvaldes Lennart Dahlberg och Rolf Agerberth fram till 2024.

§ 11.

Ordföranden föreslog att stadgarna ändras så att valperioden blir 2 år i stället för 4 för ordinarie styrelseledamöter. Mötet godkände förslaget.
Valperioden blir således 2 år för både ordinarie ledamöter och suppleanter.

§ 12.

Ordföranden berättade om planerade träffar för resten av 2023, dvs Dalaträffen i Nås, höstmöte med vandring på Nya Varvet, lunch på Esters restaurant, Peoria Jazz Band på Radisson hotell samt julfesten i Masthugget.

§ 13.

Övrigt Den avgående Lennart Boberg avtackades med tal och present av Birgitta Edberg. Ordföranden uttryckte sin oro över det ringa antalet deltagare i dagens möte. Några anledningar kan vara avståndet samt att det är examenstider och många konkurrerande aktiviteter.

§ 14.

Mötet avslutades


Göteborg 20230606


Vid protokollet:
Margareta Eriksson…………………………… Birgitta edgren
………………………………………. ..............................Ordf
Justeras:
................


Protokoll från Dala Gilles Höstmöte den 19 oktober 2023 På Esters Restaurang


§1.

OOrdföranden, Birgitta Edgren, öppnade mötet
a) Konstaterades att höstmötet utlysts enligt stadgarna
b) Dagordningen godkändes

§2.

Till mötesordförande valdes Birgitta Edgren

§3.

Till sekreterare valdes Margareta Eriksson

§4.

Till justerare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Roy Olsson och Björn Skog.

§ 5.

Till valberedning efter Kerstin Öjerskog och Eva Sandström som undanbett sig omval, valdes Lena Lindholm och Berit Boberg. Rosa Bornstrand omvaldes.
Fyllnadsval till styrelsen gjordes efter avgående styrelseledamoten Lennart Boberg. Till ny styrelseledamot valdes Hans Tranberg.

§ 6.

Årsavgiften bestämdes oförändrad 150 kr per person.

§ 7.

Ordföranden berättade lite om höstens kommande aktiviteter. Söndagen den 5 november blir det gladjazz med Peoria Jazz Band på Radisson Blu. Därefter en traditionell julfest i Masthuggets hus onsdagen den 6 december kl 17. Vårprogrammet är fortfarande i ett förberedande stadium.

§ 8.

Under punkten övriga frågor fick styrelsen tips om att i kommande program informera mer om vad som numera tilldrar sig på Göteborgs norra älvstrand efter skeppsvarvens epok. Dessutom lovade ordföranden se till att avgående valberedningsledamöter, som fått förhinder på grund av sjukdom, blir vederbörligen avtackade.

§ 9.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:


Margareta Eriksson……………… Birgitta Edgren…
………………………………….................Ordf

Iusteras:: …………………………………… ……………………………………………… ......................Roy Olsson Björn Skog