Protokoll från Dala Gilles Årsmöte 7 juni 2015


§1.

Årsmötet öppnades av ordföranden, Åke Petterson

§2.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Åke Petterson samt Margareta Eriksson.

§3.

Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§4.

Utskickad dagordning godkändes.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Roy Olsson och Eva Senning

§ 6.

Kassaberättelse samt styrelseberättelse hade lagts på hemsidan i förväg för alla att se. Därmed ansågs informationen tillräcklig.
Länk till bokslut 2014 och andra årsmöteshandlingar.

§ 7.

Revisionsberättelsen som rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen lästes upp av revisorn Björn Olsmats.

§ 8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9.

Inga ledamöter stod på tur för ny- eller omval under innevarande år.

§ 10.

Till revisor fram till 2016 års årsmöte återvaldes Lennart Dahlberg och nyvaldes Rolf Agerberth, då Björn Olsmats avböjt omval.

§ 11.

Ordföranden berättade om sommarens begivenhet, som innehåller besök på Lugnets skidstadion samt Dalregementet i Falun i början av juli. Information om detta har redan skickats ut men en smärre ändring i programmet innebär att samling sker vid Lugnets norra parkering kl 10.30 torsdagen den 2 juli. Ett antal aktiviteter kommer under hösten, bl annat guidad vandring i Haga, Ornäsföredrag med bilder av Karl-Erik Malmgren, Jazzkonsert på Radisson samt julfest. Mer information om dessa begivenheter kommer i höst.

§ 12.

Övrigt.
Ordföranden uttryckte bekymmer över det minskande medlemsantalet trots försök till nyrekrytering. Ett förslag var att försöka värva nya medlemmar bland barn och barnbarn till de som idag är medlemmar.

§ 13.

Årsmötet avslutades med att ordföranden tackade Björn Olsmats för närmare 30 års revisorstjänst. Han önskade också medlemmarna en skön sommar.


Göteborg 2015-06-10

Vid protokollet:
Margareta Eriksson
Justeras:
Roy Olsson Eva SenningProtokoll från Dala Gilles höstmöteden 19 september 2015


§1.

Årsmötet öppnades av ordföranden, Åke Petterson

§2.

Åke Petterson valdes till mötesordförande och Berth Eriksson till mötessekreterare.

§3.

Mötet befanns stadgeenligt utlyst.

§4.

Till justeringsmän valdes Eva Sandström och Kerstin Öjerskog.

§ 5.

Till valberedning omvaldes Roland Fänberg (sammankallande) och Paulina Hammarstrand samt Ulla Svensson (nyval) efter framlidne Gilbert Hammarstrand.

§ 6.

Styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift (150 kronor) godkändes.

§ 7.

Vårens aktiviteter 2016 kommer att presenteras i medlemsbladet januari 2015.

§ 8.

Under punkten "Övriga frågor" förärades Rune Meths och Inger Lindberg Gillet pin för sina mångåriga insatser som fotografer och skapare av bildspel.
Ordförande informerade om Gillets kommmande aktiviteter under hösten:
Torsdagen den 21 november: "Vårt kära Dalarna". Gillemedlemmen Karl-Erik Malmgren visar bilder och kåserar på Masthuggets Hus.
Lördagen den 21 november spelar Peoria Jazzband på Hotell Radisson Blu
Måndagen den 30 november: Julavslutning på Masthuggets Hus

§ 9.

Höstmötet avslutades med tack till vår guide Gerd Riccius och vår gillevärd Ollas Ann-Mari Grönkvist för en intressant dag.


Göteborg den 20 september 2015

Vid protokollet:
Berth Eriksson
Justeras:
Eva Sandström Kerstin Öjerskog