Protokoll fört vid Dala Gilles årsmöte
på Jonsereds herrgård 2012-06-01


§1.

Mötet öppnades av Gillets ordförande, Åke Petterson.

§2.

Åke Petterson valdes till mötesordförande och Hans Wendeberg tillmötessekreterare.

§3.

Årsmötet befanns stadgeenligt utlyst.

§4.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Govert Hellstrand och Rosa Bornstrand.

§ 6.

Styrelse- och kassaberättelse för verksamhetsåret 2011 ingick i inbjudan till vårmötet och lästes därför inte upp.
Länk till bokslut 2011

§ 7.

Revisionsberättelsen för 2011 som ovan §6.

§ 8.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9.

Valberedningens förslag till val av tre ordinarie ledamöter, Ingvar Ericson och Gunnar Svensson (omval) samt Berth Eriksson (nyval) antogs av mötet.

§ 10.

Valberedningens förslag till nyval av två styrelsesuppleanter, Birgitta Edgren och Helena Andersson antogs av mötet.

§ 11.

Lennart Dahlberg valdes i enlighet med valberedningens förslag till revisor för Dala Gille för tiden fram till 2014 års årsmöte.

§ 12.

Kulturcirklarna kommer att fortsätta i höst. Program kommer med att skickas ut efter sommaren.

§ 13.

Kommande aktiviteter under 2012 är närmast Dalaträffen i Våmhus söndagen den 15 juli, sedan kommer ett extra höstmöte lördagen den 1 september på fyrmuseét på Donsö i Göteborgs södra skärgård och sedermera det ordinarie höstmötet lördagen den 27 oktober på Volvos museum vid Arendal.

§ 14.

Hans Wendeberg avtackades med sång, strängaspel och tal efter tjugo år som sekreterare i Dala Gille.

§ 15.

Åke Petterson avslutade mötet och erhöll en applåd för gott ordförandeskap.


Göteborg 2012-06-04


Vid protokollet:

Hans Wendeberg

Justeras:

Govert Hellstrand Rosa Bornstrand


Protokoll fört vid Dala Gilles höstmöte
på Volvo Museum 2012-10-27


§1.

Mötet öppnades av Gillets ordförande, Åke Petterson.

§2.

Åke Petterson valdes till mötesordförande och Berth Eriksson till mötessekreterare.

§3.

Mötet befanns stadgeenligt utlyst.

§4.

Till justeringsmän valdes Inger Lindberg och Senja Hellstrand att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 5.

Tidigare valberedning omvaldes.

§ 6.

Beslöts att medlemsavgiften förblir oförändrad 2013.

§ 7.

Beslöts att intensifiera medlemsvärvningen inför nästa år. Hittills i år 3 nya medlemmar.

§ 8.

Aktiviteter 2013
Den 12 november spikas hela programmet för nästa år. Det handlar bl.a. om vårfesten den 20 april, vårmötet den 1 juni med tema "Havet" och Dalaträffen den 4 juli med tema "Levande fäbod".
Höstmötet kan eventuellt förläggas till Lödöse museum.
Ollas Ann.Mari Grönkvist återkommer med program för kulturcxirkeln, som under nästa år har 10-årsjubileum.

§ 9.

Inger Lindber flaggade för ett nytt besök hos landshövdingen under 2013.

§ 10.

Åke Petterson avslutade mötet, tackade de 36 personer som deltagit och erhöll en applåd för gott ordförandeskap.


Göteborg 28 oktober 2012


Vid protokollet:

Berth Eriksson

Justeras:

Inger Lindberg.........Senja Hellstrand