PROTOKOLL

fört vid Dala Gilles årsmöte den 4 juni 2010.


§1.

Årsmötet öppnades av Gillets ordförande Åke Petterson.

§2.

Till ordförande valdes Åke Petterson och till sekreterare valdes Hans Wendeberg.

§3.

Årsmötet ansågs av mötet vara stadgeenligt utlyst.

§4.

Dagordningen godkändes av mötet.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Inger Lindberg och Rune Meths.

§ 6.

Som föredragning av styrelse- och kassaberättelse för 2009 ansåg mötet det utskickade materialet gälla.
Länk till bokslut 2009

§ 7.

Som föredragning av revisionsberättelse för 2009 ansåg mötet det utskickade materialet gälla.

§ 8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades jakande.

§ 9.

Under rubriken ”Stadgeändring” godkände mötet styrelsens förslag att ändra nuvarande stadgar (§8 stycke 4) till två års revisorsmandat för två revisorer där respektive mandat är förskjutet ett år, samt att posten revisorssuppleant utgår.

§ 10.

Val av tre ordinarie styrelseposter. Mötet biföll valberedningens förslag omval av Börje Moberg, Margareta Eriksson samt Ollas Ann-Marie Grönkvist.

§ 11.

Val av Dala Gilles ordförande. Mötet biföll valberedningens förslag, dvs omval av Åke Petterson.

§ 12.

Som revisorer för tiden fram till 2012 resp. 2011 års årsmöte valdes Lennart Dahlberg (2012) respektive Björn Olsmats (2011).

§ 13.

Den eventuella "time-outen" som vi har talat om blir inte av. Vi har programpunkter nog att fortsätta redan i höst. Detaljerat program sänds ut i utskicket i slutet av augusti.

§ 14.

Övriga planerade aktiviteter under 2010 inbegriper Dalaträffen i Ludvika i Dan Anderssons fotspår och höstmöte på SKF. Programpunkten SKF presenterades. Styrelsen efterlyste förslag till kommande aktiviteter och dagsresor med buss kom upp som möjligt alternativ. Inger Lindberg ställde sig till förfogande för att utveckla idéer kring detta. Tvådagars resa som kräver övernattning bedömdes inte helt realistiska, men finns kvar som möjligt alternativ. Mer än en övernattning ska dock inte övervägas.

§ 15.

Under ”Övriga frågor” lämnades flera förslag på resmål för höst- eller vårmöten.

§ 16.

Åke Petterson tackade mötet för aktivt deltagande och avslutade årsmötet.

Göteborg 10-06-21Hans Wendeberg

Justeras:

........................... .................................

Inger Lindberg Rune Meths