Protokoll från Dala Gilles Årsmöte 1 juni 2017


§1.

Arsmotet oppnades av ordforanden, Ake Petterson

§2.

Till ordförande respektive sekreterare for mötet valdes Åke Petterson samt Margareta Eriksson.

§3.

Konstaterades att årsmotet var stadgeenligt utlyst.

§4.

Dagordningen godkiindes.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Roy Olsson och Birgitta Edgren.

§ 6.

Kassaberättelse samt styrelseberättelse, som i förväg lagts ut på hemsidan, godkändes.

§ 7.

Revisionsberättelsen godkändes.

§ 8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9.

Ordföranden berättade om planerade träffar för resten av 2017.

§ 10.

Till revisorer omvaldes Lennart Dahlberg och Rolf Agerberth fram till 2018.

§ 11.

Övrigt. Årsavgiften bestämdes bli oförändrad för 2018. Medlemsbladet för höstens begivenheter distribueras i augusti.

§ 12.

Mötet avslutades


Göteborg 20170603

Vid protokollet:
Margareta Eriksson
Justeras:
Roy Olsson Birgitta EdgrenProtokoll från Dala Gilles Höstmöte den 21 september 2017

I Gatenhielmska huset där den utmärkte guiden Peter Ribbefors visade runt bland rummen och serverade humoristiska skrönor om husets tidigare innehavare.


§1.

Ordföranden, Åke Petterson öppnade mötet
a) Konstaterades att höstmötet utlysts enligt stadgarna
b) Dagordningen godkändes

§2.

Till mötesordförande valdes Åke Petterson

§3.

Till sekreterare valdes Margareta Eriksson

§4.

Till justerare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Roy Olsson och Lennart Boberg

§ 5.

Till valberedning omvaldes Roland Fränberg (sammankallande) och Ulla Svensson samt Kerstin Öjerskog.

§ 6.

Värvning av nya medlemmar sker främst bland vänner och bekanta till medlemmar. Den lilla flyern som medlemmarna fått med senaste utskicket är avsedd att delas ut till presumtiva medlemmar. Ordföranden uppmanade mötesdeltagarna att hjälpa till med värvningen.

§ 7.

Ordföranden påminde om höstens träffar: tågresan till Säffleoperan i oktober, Peoria Jazzband i november samt julfesten 5 december. Till våren väntas författarbesök, busstur i Göteborgs omgivningar, vårlunch samt Dalaträff i Orsa nästa sommar..

§ 8.

Ordföranden uppmanade deltagarna att inkomma med önskemål om programpunkter. Några förslag: Frimurarlogen, Skansen Lejonet samt Landsarkivet.

§ 9.

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. Styrelsen fick applåder.


Göteborg 20170922

Vid protokollet:
Margareta Eriksson
Justeras:
Åke Petterson.
Ordf
Roy Olsson Lennart Boberg