Protokoll från Dala Gilles Årsmöte 1 juni 2018


§1.

Arsmotet öppnades av ordforanden, Ake Petterson

§2.

Till ordförande respektive sekreterare for mötet valdes Åke Petterson samt Margareta Eriksson.

§3.

Konstaterades att årsmotet var stadgeenligt utlyst.

§4.

Dagordningen godkändes.

§ 5.

Tilljusteringsmän valdes Inger Lindberg och Run Meths.

§ 6.

Kassaberättelse samt styrelseberättelse, som i förväg lagts ut påhemsidan, godkändes.

§ 7.

Revisionsberättelsen godkändes

§ 8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9.

Ordföranden samt tre ledamöter stod på tur för omval. Åke Petterson omvaldes till ordförande. Dessutom omvaldesledamöterna Anita Grandin-Dahlberg,Senja Hellstrandsamt, Ollas Ann-Mari Grönkvist.

§ 10.

Till revisorer omvaldes Lennart Dahlberg och Rolf Agerberth fram till 2019.

§ 11.

Ordföranden berättade om planerade träffar för resten av 2018, bland annat sommarträffen i Orsa, utflykt med S/S Bohuslän, höstmöte, besök på Frimurarlogen samt julfest.

§ 12.

Övrigt.
Ordföranden bad medlemmarna komma med förslag till plats för nästa års vårlunch. Det går bra att skicka mejl till styrelsen från Gillets hemsida.

§ 13.

Mötet avslutades.


Göteborg 20180601

Vid protokollet:
Margareta Eriksson Åke Petterson
Sekr Ordf.
Justeras:
IngerLindberg Rune Meths