Protokoll från Dala Gilles Årsmöte 1 juni 2013


§1.

Årsmötet öppnades av ordföranden, Åke Petterson

§2.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Åke Petterson samt Margareta Eriksson.

§3.

Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§4.

Utskickad dagordning godkändes.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Roy Olsson och Rosa Bornstrand

§ 6.

Kassören, Ingvar Ericson, föredrog kassaberättelsen. Styrelseberättelsen hade skickats ut i förväg till alla medlemmar.
Länk till bokslut 2012

§ 7.

Revisionsberättelsen som rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen lästes upp av kassören i revisorns frånvaro.

§ 8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9.

Till revisor fram till 2014 års årsmöte återvaldes Björn Olsmats. Dessutom fyllnadsvaldes ny styrelseledamot efter Gunnar Svensson, som bett att få lämna styrelsen. Eva Sandström valdes till ny styrelseledamot för 4 år.

§ 10.

Ollas Ann-Mari Grönkvist berättade om höstens studiecirklar som inleds med besök i Lödöse den 7 september. Då firas även cirkelverksamhetens 10-årsjubileum. Upphovsmannen, Nils-Uno Gustavson, har meddelat att han kommer att närvara. Särskild inbjudan skickas ut till alla medlemmar beträffande Lights in Alingsås.

§ 11.

Dalaträffen går av stapeln vid Bastberget, en levande fäbod, den 4 juli. Inbjudan har skickats ut. Anmälan krävs om man önskar förtäring.

§ 12.

Inga övriga frågor.

§ 13.

Årsmötet avslutades.


Göteborg 2013-06-01

Vid protokollet:
Margareta Eriksson
Justeras:
Roy Olsson...........Rosa Bornstrand


Höstmöte i Dala Gille, lördagen den 7 september 2013
i Lödöse museum


§1.

Ordförande Åke Pettersson öppnade mötet.

§2.

Till ordförande valdes Åke Pettersson och till sekreterare Birgitta Edgren.

§3.

Frågan om mötet var stadgeenligt utlyst besvarades med ja.

§4.

Dagordningen godkändes.

§ 5.

Till justerare utsågs Rosa Bornstrand och Berit Staffas.

§ 6.

Till valberedning för år 2014 omvaldes Gilbert Hammarstrand, sammankallande, Roland Fränberg och Rolf Agerberth.

§ 7.

Årsavgiften för nästa år 2014 blir oförändrad, 150 kr för enskild person och 200 kr för par.

§ 8.

Värvning av nya medlemmar, som genomfördes före sommaren, har hittills gett 40 nya personer, varav ett knappt tiotal deltog i detta möte.

§ 9.

Träffar och kulturcirklar
Ordförande redogjorde för Gillets träffar under 2013. Besök på ”Lights in Alingsås” och ett extra höstmöte hålls söndag den 27 oktober. Kulturcirkeln startade för 10 år sedan på initiativ av vår hedersmedlem Nils-Uno Gustavson. I år satsas på museibesök.
Hemsidan startade år 2000. Nu är den moderniserad och beräknas bli klar under september. www.dalagille.se
Foton från vårmötet lördag den 1 juni 2013 på Hönö efterlyses. Skickas till Åke Pettersson.
Förslag på aktiviteter lämnas till styrelsen.
Laila Forslund, guide på årets Dalaträff i Bastbergets fäbod, gästade Dala Gille dagen till ära..
Vi var 41 besökare vid denna sammankomst.

§ 10.

Medlemsenkäten lämnas till Eva Sandström fvb till Börje Moberg.

§ 11.

Övriga frågor. Facebook nämndes.

§ 12.

Höstmötet avslutades

Vid protokollet
Birgitta Edgren

Justeras
Rosa Bornstrand......Berit Staffas