PROTOKOLL

Fört under årsmöte 2011 på Aftonstjärnan, Lindholmen


§ 1.

Årsmötet öppnades av Gillets ordförande Åke Petterson.

§2.

Till ordförande valdes Åke Petterson och till sekreterare valdes Ingvar Ericson.

§ 4.

Dagordningen godkändes av mötet, med tillägget att fyllnadsval till styrelsen lades in som en punkt efter §8.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Inger Lindberg och Rune Meths.

§ 6.

Som föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 ansåg mötet det i förväg utskickade materialet gälla.
Länk till bokslut 2010

§ 7.

Som föredragning av revisionsberättelse för 2010 ansåg mötet det utskickade materialet gälla.

§ 8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades jakande av mötet.

§ 9.

Fyllnadsval till styrelsen. Då Evy Päckos avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i styrelsen, företogs fyllnadsval. Eva Sandström, anknytningsort Silvberg, invaldes som suppleant.

§ 10.

Som revisor för tiden fram till 2013 års årsmöte valdes Björn Olsmats.

§ 11.

Kulturcirklar. Hittills under året har fem kulturcirklar anordnats. Under hösten kommer inga cirklar att anordnas. Gillet kraftsamlar inför jubileumsåret 2012. Ollas Ann-Mari Grönkvist och Nils-Uno Gustavson tackades för sina insatser för cirklarna under våren med en applåd.

§ 12.

Övriga aktiviteter under 2011: I slutet av augusti planeras ett besök på Oskar II:s fort och i november en visning av fysikaliska leksaker på Chalmers.

§ 13.

Stadgeändring. Förslag till följande stadgeändring framlades:
§5: Efter stycke 3 läggs till stycke 4, med lydelsen: ” Gillets firma är Dala Gille i Göteborg. Firman tecknas av styrelsen, som inom sig fördelar mandat och fullmakter.”.
Styckena 4-6 flyttas ner ett steg, och blir styckena 5-7.
§7: Meningen ”För revisorerna skall finnas en suppleant.” utgår.
§8, stycke 4: Meningen ”Beträffande valet av revisor och revisorssuppleant gäller valet för tiden fram till det att nästa års vårmöte hållits.” ersätts av: ”Revisorerna väljs för en period av två år.”.
Förslaget godkändes av årsmötet, ingen var emot.

§14.

Övriga frågor.
1. Meddelade vår Gillevärd Börje Moberg att han vidarebefordrat felaktig information betr. Dalaföreningens verksamhet. Orsaken är ett beklagligt missförstånd mellan honom och Maj-Britt Lissåker – mångårig medlem i Dalaföreningen. Då han blivit medveten om felaktigheten, har han kontaktat föreningens kassör Erik Jones och beklagat missförståndet.
2. Matrikel över Gillets medlemmar efterlystes.
3. Angående medlemsvärvning föreslogs att vi tar fram ett visitkort med adressen till hemsidan, att kunna delas ut till potentiella medlemmar.
På samma tema föreslogs att vi uppdaterar ”reklamfoldern” för Gillet.

§ 14.

Åke Petterson tackade mötet för aktivt deltagande och avslutade årsmötet.

Göteborg 11-06-19


Ingvar Ericson

PROTOKOLL

Fört vid Dala Gilles höstmöte den 21 november 2011


§1.

Mötet öppnades av Gillets ordförande, Åke Petterson.

§2.

Till ordförande valdes Åke Petterson och till sekreterare Ingvar Ericson.

§3.

Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

§4.

Dagordningen godkändes.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Rune Meths och Snickar Britta Alm.

§ 6.

Till valberedning för 2012 omvaldes Gilbert Hammarstrand, Rolf Agerberth och Roland Fränberg.

§ 7.

Årsavgiften för 2012 beslutades i enlighet med styrelsens förslag bli oförändrad, dvs. 150 kronor för enskilda och 200 kronor för par. Paravgiften beslutades att gälla även för särbor.

§ 8.

Medlemsantalet i Dala Gille ligger idag på ca 180 personer som är något lägre än målsättningen på ca 200.
Medlemmarna uppmanades att marknadsföra Gillet bland dalfolk i bekantskapskretsarna.
Förslag väcktes om att erbjuda ett ”pröva på år” utan avgift för nya medlemmar. Kassören informerade om, att om man går med i Gillet under senare delen av året, så gäller avgiften även för året därpå.

§ 9.

Planerade aktiviteter under jubileumsåret 2012.
Gillets 90-årsdag kommer att celebreras den 14 februari.
Vårfesten, tillika Jubileumsfesten, kommer att avhållas den 20 april.
Vårmötet blir den 1 juni, och Dalaträffen blir den 15 juli.
Fullständigt program för 2012 årsaktiviteter kommer att meddelas i januari via mail, hemsida och post.

§ 10.

Under 2012 kommer kulturcirklar att anordnas under både vår- och höstterminen. Program för dessa kommer i början på året.

§ 11.

Övriga frågor.
- Det påpekades, att informationen om detta möte inte funnits på hemsidan i förväg. Detta berodde på, att webbredaktören varit sjuk.
- Förslag att göra Gillets utskick på mail i stället för per brev framfördes. Än så länge har inte alla medlemmar tillgång till mail, men delade utskick ska övervägas.
- Rosa Bornstrand framförde, att Gillet skulle kunna vara mer synligt och använda sig mer av sociala medier, t.ex. facebook, på nätet. Berit Staffas och Inger Lindberg visade stort intresse för förslaget.

§ 12.

Höstmötet avslutades med att ordföranden tackade för deltagandet och önskade de närvarande en God Jul och Gott Nytt År.

Göteborg den 21 november 2011Ingvar Ericson

Justeras:

........................... .................................

Rune Meths............Snickar Britta Alm