Protokoll från Dala Gilles Årsmöte 1 juni 2016


§1.

Arsmotet oppnades av ordforanden, Ake Petterson

§2.

Till ordförande respektive sekreterare for mötet valdes Åke Petterson samt Anita Grandin Dahlberg.

§3.

Konstaterades att årsmotet var stadgeenligt utlyst.

§4.

Dagordningen godkiindes.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Rosa Bornstrand och Eva Sandström.

§ 6.

Kassaberättelse samt styrelseberättelse godkändes.

§ 7.

Revisionsberättelsen godkiindes.

§ 8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9.

Bert Eriksson avsade sig omval och Lennart Boberg invaldes. Övriga styrelsemedlemmar kvarstAr på sina poster.

§ 10.

Till revisor omvaldes Lennart Dahlberg och Rolf Agerberth.

§ 11.

Ollas Ann-Mari Grcinkvist informerade om kommande triiffar under hosten.

§ 12.

Ovrigt Under denna paragraf frågades om antalet medlemmar. Vi är nu 145 medlemmar.

§ 13.

Motet avslutades


Göteborg 2016-06-01

Vid protokollet:
Anita Gradin Dahlberg
Justeras:
Rosa bornstrand Eva SandströmProtokoll från Dala Gilles Höstmöte den 3 september 2016 i fjärås Bräcka


§1.

Ordföranden, Åke Petterson öppnade mötet
a) Konstaterades att höstmötet utlysts enligt stadgarna
b) Dagordningen godkändes

§2.

Till mötesordförande valdes Åke Petterson

§3.

Till sekreterare valdes Birgitta Edgren

§4.

Till justerare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Eva Jacobs och Roland Fränberg

§ 5.

Till valberedning omvaldes Roland Fränberg (sammankallande) och Ulla Svensson (omval) samt Kerstin Öjerskog (nyval).

§ 6.

Årsavgiften för 2017 beslöts vara oförändrad, 150 kronor per person.

§ 7.

ärvning av nya medlemmar sker främst bland vänner och bekanta till oss medlemmar. Den befintliga foldern om Dala Gille ska styrelsen uppdatera. Nye styrelseledamoten Lennart Boberg tipsade om värvning av nytt gillefolk på ishockeymatch Frölunda-Leksand. Säkert många masar och kullor i publiken. Mötesdeltagare som vill se första matchen torsdagen den 20 oktober anmälde sig till Lennart som ska ordna biljetter. Värvning med utdelning av den omarbetade foldern får vänta till nästa match i januari.

§ 8.

Ordföranden påminde om höstens träffar: Serneke Arena Kviberg fredag 7 oktober, jazz på Radisson lördagen den 19 november, julfest i Masthugget onsdagen den 7 december. Mer information om dessa träffar finns på hemsidan www.dalagille.se eller i senaste utskicket.

§ 9.

Inga övriga frågor.

§ 10.

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet


Göteborg den 10 september 2016

Vid protokollet:
Birgitta Edgren
Justeras:
Åke Pettersom Eva Jacobs Roland Främberg