Protokoll från Dala Gilles Årsmöte 25 maj 2014


§1.

Årsmötet öppnades av ordföranden, Åke Petterson

§2.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Åke Petterson samt Margareta Eriksson.

§3.

Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§4.

Utskickad dagordning godkändes.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Ingvar Ericson och Inga Lissel-Svensson.

§ 6.

Kassaberättelse samt styrelseberättelse hade skickats ut i förväg till alla medlemmar. Därmed ansågs informationen tillräcklig.
Länk till bokslut 2013

§ 7.

Revisionsberättelsen som rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen lästes upp av kassören i revisornas frånvaro.

§ 8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9.

Till ordförande fram till 2018 återvaldes Åke Petterson. Dessutom nyvaldes Senja Hellstrand och Anita Grandin-Dahlberg som suppleanter i styrelsen.
Gillevärden sedan 28 år i styrelsen, Börje Moberg hade avsagt sig omval. Helena Andersson har haft svårt att delta på styrelsens möten på grund av sitt förvärvsarbete och hade därför undanbett sig omval, men står gärna till förfogande om några år.

§ 10.

Till revisor fram till 2015 års årsmöte återvaldes Lennart Dahlberg.

§ 11.

Ordföranden berättade om sommarens begivenhet, som innehåller besök på Zornmuseet i Mora samt båttur med lunch på Siljan med M/S Gustaf Wasa. Anmälan senast 15 juni. Dessutom dryftades höstens program som innehåller flera höjdpunkter såsom Hotell Palace, bygdespelen i Dalarna, hockey, besök på Residenset, Peoria Jazz Band, besök vid modelljärnvägsmuseum samt "Lights in Alingsås". Information om dessa aktiviteter har redan skickats ut till medlemmarna. Mer kommer i höst.

§ 12.

Övrigt.
Konstaterades att flera medlemmar nu gärna tar emot kallelser och övrig information via mail. Styrelsen återkommer i frågan.
Även icke medlemmar är välkomna till Dala Gilles programpunkter men betalar då en något högre avgift än medlemmarna.

§ 13.

Årsmötet avslutades med att ordföranden önskade medlemmarna en underbar sommar.


Göteborg 2014-05-25

Vid protokollet:
Margareta Eriksson
Justeras:
Ingvar Ericsson..........Inga Lissel-SvenssonProtokoll från Dala Gilles Höstmöte den 12 september 2014


§1.

Mötet öppnades av Gillets ordförande Åke Petterson

§2.

Åke Petterson valdes till mötesordförande och Berth Eriksson till mötessekreterare

§3.

Mötet befanns stadgeenligt utlyst

§4.

Till justeringsmän valdes Lennart Dahlberg och Inga Bodehag

§ 5.

Till valberedning utsågs åter Gilbert Hammarstrand och Roland Fränberg samt Paulina Hammarstrand (nyval)

§ 6.

Styrelsens förslag att alla medlemmar skall betala samma årsavgift (150 kronor) godkändes

§ 7.

Vårens aktiviteter 2015 kommer att presenteras i medlemsbladet som utkommer under januari månad 2015.
Under mötet kom några förslag upp:
Förslag 1: Konstvandring i Fürstenbergska Palatset, Konstmuséet
Förslag 2: Trädguidning i Trädgårdsföreningen
Förslag 3: Besök på Spårvägsmuséet i Norra Gårda
Förslag 4: Sävenäs lokstallar

§ 8.

Mötet avslutades med att Åke Petterson tackade Börje Moberg för hans betydelsefulla insatser under 24 år. Börje Moberg utsågs till Gillets Hedersledamot och erhöll Gillets särskilda emblem. Efter överlämnandet av presenter framfördes en hyllningsvisa. Börje Moberg överlämnade kohorn och gästböcker till Gillets nya Gillevärd Ollas Ann-Marie Grönkvist.


Göteborg den 13 september 2014

Vid protokollet:
Berth Eriksson
Justeras:
Inga Bodehag..........Lennart Dahlberg